Έρευνα

Η βασική έρευνα του εργαστηρίου εντοπίζεται στη περιοχή των διφασικών ροών και της καύσης, η οποία πραγματοποιείται τόσο με πειραματικές όσο και με υπολογιστικές μεθόδους , καθώς και η εφαρμογή της σε βιομηχανικές διεργασίες (π.χ. καύση σε κλιβάνους, θερμικές διεργασίες, αεροδιαχωρισμός, πνευματική μεταφορά και λειοτρίβηση βιομηχανικών ορυκτών).

Επιπλέον, έμφαση δίνεται και στη μελέτη της επίδρασης ενσωμάτωσης υλικών αλλαγής φάσης (Phase Change Materials – PCMs) σε διακοσμητικά πετρώματα με στόχο τη χρήση σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια.

 Τέλος, σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί και η ανάπτυξη συνεργειακής μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης, σε συνδυασμό με τεχνικές Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και συμβατικές μεθόδους τεχνο-οικονομικής ανάλυσης.