Ενεργειακά συστήματα

energytrends

Η Ομάδα Ολοκληρωμένης Αξιολόγησης Συστημάτων (Life Cycle Integrated Assessment Group – LyCIS Group) είναι μια εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου ΕΜΣΚ. Η ESG.HMCS εργάζεται για να επιτύχει ένα καθαρό, περιβαλλοντικά φιλικό, παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα με τη μελέτη ανάπτυξης των ενεργειακών συστημάτων αλλά και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον, την οικονομία και την πολιτική. Η ομάδα αποτελείται σήμερα από 2 ΕΔΙΠ.ΕΜΠ, 1 Μεταδιδακτορικό Ερευνητή και 3 Βοηθούς Ερευνητές.

Κύρια περιοχή έρευνας της ομάδας είναι οι επιπτώσεις της παραγωγής και χρήσης ενέργειας, της μεταποίησης, καθώς και άλλες δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον και την οικονομία. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας περιλαμβάνουν, την ενέργεια, το περιβάλλον και μοντέλα οικονομικών συστημάτων. Την ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας τους, με προσέγγιση “Cradle-to-Grave”. Την αποτίμηση της ολικής ενέργειας ενός κτιρίου και την Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του (ΑΚΖ). Την μελέτη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τάσεων στο πλαίσιο της ενεργειακής βιομηχανίας και τοπική ή παγκόσμια οικονομία που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή της ενέργειας, της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας, ενώ επηρεάζουν την επιλογή των καυσίμων και των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι μια ολοκληρωμένη μορφή ανάλυσης που χρησιμοποιεί τις αρχές της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου, και διάφορες άλλες μεθόδους για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των ενεργειακών συστημάτων. Επίσης, η μοντελοποίηση του συστήματος παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις βιομηχανικές διεργασίες.

Η ομάδα ESG.HMCS συμμετέχει σήμερα σε 6 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα έρευνας και επίδειξης (DAPhNE, HELMETH, ELISSA, AMANAC, Ecco-Mate, STEP). Η ομάδα LyCIS παρέχει υποστήριξη για την ενεργειακή, την περιβαλλοντική και πολιτική λήψη αποφάσεων, με την ανάπτυξη και την ένταξη μεθόδων από τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, μηχανικές, και υπολογιστικές επιστήμες.

Υπεύθυνος: Δρ. Δημήτρης Γιαννόπουλος

LyCIS Group

Μόνιμο Προσωπικό

[show-team ids=’ 1024, 1025 ‘ url=’active_new’ layout=’hover’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,3-columns,white-hover’ display=’photo,position,social,email,name’]

Post-docs

[show-team ids=’ 1030, 1572 ‘ url=’active_new’ layout=’hover’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,3-columns,white-hover’ display=’photo,position,social,email,name’]

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση LCA
LCC
PYTHIA
Μοντελοποίηση συστημάτων Ενεργειακή προσομοίωση διεργασίας
ASPEN simulation