ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ

ELIPYKA

Το Εργαστήριο Ετερογενών Μιγμάτων & Συστημάτων Καύσης είναι συνεργαζόμενο μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ).

Σκοπός του φορέα είναι:

  • Συμβολή στη διαμόρφωση και τήρηση προδιαγραφών και προτύπων
    Να προβάλλει για λογαριασμό των μελών του, τις θέσεις τους για τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές.
  • Υποβολή προτάσεων και θέσεων στις αρμόδιες αρχές
    Να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων & κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας & μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), υποβάλλοντας για λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις & θέσεις.
  • Διατήρηση σχέσεων μεταξύ εθνικών και διεθνών φορέων
    Να προωθήσει και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΛΙΠΥΚΑ.

ELIPYKA member