Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Μετρήσεις κατανομής θερμοκρασιών σε επιφάνειες (υψηλών θερμοκρασιών μέχρι 2000οC) για καταγραφή θερμικών δυσλειτουργιών (τοπικές υπερθερμάνσεις, διαρροές, ψύξη) με θερμική κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας (FLIR SYSTEMS, μοντέλο ThermaCAM SC 595).
 • Μετρήσεις τοπικών θερμοκρασιών με θερμο-ζεύγη και υπέρυθρο θερμόμετρο (χωρίς επαφή).
 • Διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων, πολυκριτηριακών αναλύσεων και αναλύσεων κύκλου ζωής για τεχνολογική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση θερμικών μηχανών, τεχνολογιών, συστημάτων και εγκαταστάσεων.
 • Βελτιστοποίηση λειτουργίας και σχεδιασμού συστημάτων καύσης και σπρέι με χρήση CFD.
 • Μετρήσεις θερμο-ροής σε δομικά υλικά με δυναμική ενεργειακή συμπεριφορά.
 • Λειοτριβήσεις βιομηχανικών ορυκτών σε πιλοτική μονάδα δυναμικότητας 500 τόνων ανά έτος.
 • Διογκώσεις περλίτη σε πιλοτική εγκατάσταση διόγκωσης περλίτη.
 • Μετρήσεις κοκκομετρικής κατανομής κόνεων (0 – 2 mm) σε υγρή και αέρια διασπορά με χρήση Laser Diffractiοn Meter (MALVERN 2000 και SCIROCCO 2000).

Προϊόντα

 • «2PHASE»: Εξειδικευμένος κώδικας υπολογιστικής προσομοίωσης για τη πρόβλεψη κατανομής ταχυτήτων, θερμοκρασιών, συγκεντρώσεων κλπ σε διφασικά πεδία ροής και σε φαινόμενα καύσης.
 • «Π.Υ.Θ.Ι.Α»: «Πολυκριτηριακή Υποστήριξη σε Θέματα λήψης αποφάσεων μέσω υπολογΙστικούΑλγόριθμου». Υπολογιστικό εργαλείο πολυκριτηριακής ανάλυσης για συνολική αξιολόγηση – αποτίμηση καινοτόμων τεχνολογιών στον ενεργειακό τομέα σε συνδυασμό με μεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (π.χ. τεχνολογιών κυψέλης καυσίμου, αεριοποίησης βιομάζας, αστικών απορριμμάτων).
 • «HETRAN»: Κώδικας υπολογιστικής προσομοίωσης μεταβατικών φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε δομικά υλικά.
 • Δακτυλιόμυλοι με κατασκευαστικά χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του τελικού προϊόντος.

Χρήστες παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Δημόσιος Τομέας
 • Ελληνικές και Ευρωπαϊκές βιομηχανίες δομικών και βιομηχανικών υλικών π.χ. KNAUFGips KG, ΚΝΑΟΥΦ Γυψοποιία ΑΒΕΕ, Deutsche Perlit S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ, ΠΕΡΛIΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΜΟΝΩΣΤΥΡ Α.Ε., ΠΕΤΡΟΧΗΜ Α.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΒΕΕ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ, ΜΟNΩΣΤΥΡ ΑΕ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΕ, ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ, MARMOL COMPAC, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ.
 • Ευρωπαϊκές βιομηχανίες ενεργειακών συστημάτων: ANSALDO FUEL CELLS S.p.A., Johnson Matthey – PLD, AEG Netcontrol GmbH, Merloni TermoSanitari SpA, Ikerlan S. Coop, ELCO Shared Services GmbH, OMV AG, Hovalwerk AG, OWI, κ.α.
 • Ευρωπαϊκές βιομηχανίες στο κλάδο των μεταφορών: AIRBUS Γερμανία, FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A