Προπτυχιακά

Τα Προπτυχιακά μαθήματα του Εργαστηρίου είναι:

Θεωρία Καύσης, Συστήματα Καύσης [8o ΕΜΜ(Υ)]
Εισαγωγικές έννοιες, χαρακτηριστικά, ταξινόμηση και φυσικοί μηχανισμοί καύσης. Στρωτές και τυρβώδεις φλόγες διάχυσης και προανάμιξης. Μαθηματική θεμελίωση καύσης αερίων καυσίμων. Εξάτμιση-ατμοποίηση-καύση υγρών καυσίμων. Καυστήρες και συμβατικά συστήματα καύσης αερίων και υγρών καυσίμων. Σύγχρονες τεχνολογίες καύσης. Μετρητικά συστήματα. Εκπομπές στο περιβάλλον. Η διδασκαλία συνοδεύεται από εργαστηριακές ασκήσεις.
Διδάσκουσα: Μ. Φούντη,
Εφαρμογές: Δ.Κολαΐτης, Δ.Κατσουρίνης, Δ.Γιαννόπουλος, Γ.Ζαννής


Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ [7ο ΕΜΜ]
Γενικές αρχές μεταφοράς θερμότητας. Μη μόνιμη αγωγιμότητα, Αναλυτικές μέθοδοι για μη μόνιμες ιεργασίες, Περιοδική αγωγιμότητα. Φύση της θερμικής ακτινοβολίας, Βασικές αρχές θερμικής ακτινοβολίας, Ακτινοβολία μέλανος σώματος, Νόμος μετατοπίσεων Wien, Νόμος Stefan-BoltzmannΑκτινοβολία πραγματικών σωμάτων, Νόμος του Kirchoff, Συναλλαγή θερμικής ακτινοβολίας μεταξύ δυο ή περισσοτέρων επιφανειών, Ηλεκτρικό ανάλογο, Γωνιακοί παράγοντες, Ακτινοβολία αερίων, Υπέρυθρη θερμογραφία.
Διδάσκοντες: Μ. Φούντη, Δ. Χουντάλας,
Εφαρμογές: Δ.Κατσουρίνης, Δ.Γιαννόπουλος


Φαινόμενα Μεταφοράς [7o ΕΜΜ]
Εισαγωγή στα φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας και μάζας. Νόμος Διάχυσης του Fick. Νόμοι διατήρησης συστατικών στην ταυτόχρονη διάχυση και συναγωγή. Μεταφορά μάζας κατά τη στρωτή και τυρβώδη ροή.Οριακό στρώμα θερμότητας και μάζας. Ομοιότητα. Ειδικά κεφάλαια μεταφοράς: Συμπύκνωση και βρασμός, Χαρακτηριστικά και εφαρμογές διφασικών μειγμάτων, Περιοχές στη ροή δύο φάσεων,χαρακτηριστικά μεγέθη, Βασικές εξισώσεις, Εξάτμιση και ατμοποίηση.
Διδάσκοντες: Μ. Φούντη, Δ. Χουντάλας,
Εφαρμογές: Δ.Κολαΐτης, Δ.Κατσουρίνης


Αρχές Πυρομηχανικής [9o ΕΜΜ]
Εισαγωγή σε θέματα κατανόησης φαινομένων πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις και συστήματα και εξοικείωση σε θέματα πυρασφάλειας. Εισαγωγή στην καύση. Θερμοχημεία καύσης. Προϋποθέσεις έναυσης.Μηχανισμοί γένεσης και εξάπλωσης φωτιάς. Φυσικές και χημικές διεργασίες καύσης στερεών καυσίμων. Χαρακτηριστικά φωτιάς σε κλειστό χώρο. Μεθοδολογίες υπολογιστικής προσομοίωσης. Φωτιές στις μεταφορές. Νομοθετικό πλαίσιο. Δασικές πυρκαγιές.
Διδάσκουσα: Μ. Φούντη
Εφαρμογές: Δ.Κολαΐτης, Γ.Ζαννής